2.3.2 Nhà cung cấp

2.3.2.1 Danh mục nhà cung cấp

  • Danh mục nhà cung cấp trong phần mềm kế toán Bách Khoa dùng để quản lý thông tin các nhà cung cấp của doanh nghiệp.

  • Để truy cập vào danh mục nhà cung cấp, chọn Danh mục/Đối tượng/Nhà cung cấp

2.3.2.2 Thêm mới nhà cung cấp

  • Có thể thao tác điền thêm thông tin vào danh mục "Khác"

  • Tiến hành khai báo các thông tin, sau khi điền xong chọn Lưu.

Lưu ý: 1. Trong trường hợp đối tượng vừa là nhà cung cấp vừa là khách hàng, người dùng tích vào nút Là khách hàng thì khách hàng này sẽ hiển thị cả ở danh mục khách hàng, nhà cung cấp và các chứng từ liên quan. 2. Các mục có dấu * sẽ bắt buộc phải điền thông tin.

2.3.2.3 Sửa danh mục nhà cung cấp

  • Tiến hành khai báo các thông tin, sau khi điền xong chọn Lưu.

2.3.2.4 Xóa danh mục nhà cung cấp

  • Sau đó chọn Xác nhận.

2.3.2.5 Nhân bản danh mục nhà cung cấp

  • Tiến hành khai báo các thông tin, sau khi điền xong chọn Lưu.

2.3.2.6 Xuất khẩu danh sách nhà cung cấp

2.3.2.7 Tìm kiếm nhà cung cấp

Để thao tác tìm kiếm nhà cung cấp có thể lọc theo Chọn nhóm KH,NCC hoặc nhập trực tiếp thông tin vào ô Tìm kiếm

Last updated