3.3.5 Xuất hóa đơn

3.3.5.1. Nội dung

Hỗ trợ lập và xuất hóa đơn GTGT cho khách hàng trong trường hợp đơn vị sử dụng phần mềm để quản lý và phát hành hóa đơn.

3.3.5.2 Các trường hợp nghiệp vụ

3.3.5.2.1 Trường hợp lập hóa đơn cùng với chứng từ bán hàng

1. Vào phân hệ Bán hàng, chọn Chứng từ bán hàng/ Thêm. 2. Khai báo chứng từ bán hàng. => Tích chọn Lập kèm hoá đơn.

3. Nhấn Lưu.

3.3.5.2.2 Trường hợp lập chứng từ bán hàng trước, hóa đơn sau

1. Vào phân hệ Bán hàng, chọn Chứng từ bán hàng/ Thêm. 2. Khai báo chứng từ bán hàng. => Bỏ tích chọn Lập kèm hoá đơn.

3. Nhấn Lưu. Sau đó mở lại chứng từ chọn Lập HĐ

4. Khai báo thông tin về hoá đơn GTGT.

5. Nhấn Lưu.

3.3.5.2.3 Trường hợp lập hóa đơn trước, chứng từ bán hàng sau

1. Vào phân hệ Bán hàng/ Xuất hóa đơn/Thêm. 2. Khai báo hóa đơn GTGT.

3. Nhấn Lưu. Sau đó nhấn vào hóa đơn vừa lập chọn Lập CTBH

4. Khai báo thông tin về chứng từ bán hàng. Tích chọn Đã lập hóa đơn

5. Nhấn Lưu.

Lưu ý: Việc lập chứng từ bán hàng sau khi lập hóa đơn GTGT còn được thực hiện bằng cách:

  • Thêm mới một chứng từ bán hàng không lập kèm hóa đơn trên tab Bán hàng.

  • Chọn lập chứng từ bán hàng từ hóa đơn

Với các đơn vị không sử dụng phần mềm để quản lý và phát hành hóa đơn, khi lập chứng từ bán hàng (trên tab Bán hàng) và hóa đơn (trên tab Xuất hóa đơn), Kế toán sẽ nhập trực tiếp thông tin mẫu số, ký hiệu và số hóa đơn tại mục Hóa đơn.

Last updated