2.7 Danh mục đối tượng tập hợp chi phí

2.7.1 Danh mục đối tượng tập hợp chi phí

  • Danh mục đối tượng tập hợp chi phí trong phần mềm kế toán Bách Khoa dùng để tập hợp các các chi phí phát sinh trong các quy trình tính giá thành.

  • Để truy cập vào danh mục đơn vị tính, chọn Danh mục/Đối tượng tập hợp chi phí

2.7.2 Thêm mới Danh mục đối tượng tập hợp chi phí

  • Tiến hành khai báo các thông tin, sau khi khai báo xong ấn nút Lưu.

2.7.3 Sửa danh mục đối tượng tập hợp chi phí

  • Tiến hành khai báo các thông tin, sau khi điền xong chọn Lưu.

2.7.4 Xóa danh mục đối tượng tập hợp chi phí

  • Sau đó chọn Xác nhận.

2.7.5 Nhân bản danh mục đối tượng tập hợp chi phí

  • Tiến hành khai báo các thông tin, sau khi điền xong chọn Lưu.

2.7.6 Xuất khẩu danh mục đối tượng tập hợp chi phí

2.7.7 Tìm kiếm danh mục đối tượng tập hợp chi phí

Để tìm kiếm đối tượng tập hợp chi phí thao tác trực tiếp vào mục nhập thông tin cần tìm:

Last updated