2.7 Danh mục đối tượng tập hợp chi phí

2.7.1 Danh mục đối tượng tập hợp chi phí

  • Danh mục đối tượng tập hợp chi phí trong phần mềm kế toán Bách Khoa dùng để tập hợp các các chi phí phát sinh trong các quy trình tính giá thành.
  • Để truy cập vào danh mục đơn vị tính, chọn Danh mục/Đối tượng tập hợp chi phí
Giao diện chính của Đối tượng tập hợp chi phí

2.7.2 Thêm mới Danh mục đối tượng tập hợp chi phí

  • Để thêm mới danh mục đối tượng tập hợp chi phí, chọn
Khai báo cho Phân xưởng
Khai báo cho Sản phẩm
Khai báo cho Quy trình sản xuất
Khai báo cho Công đoạn
  • Tiến hành khai báo các thông tin, sau khi khai báo xong ấn nút Lưu.

2.7.3 Sửa danh mục đối tượng tập hợp chi phí

  • Để sửa đối tượng tập hợp chi phí thao tác chọn
  • Tiến hành khai báo các thông tin, sau khi điền xong chọn Lưu.

2.7.4 Xóa danh mục đối tượng tập hợp chi phí

  • Để xóa đối tượng tập hợp chi phí thao tác chọn
  • Sau đó chọn Xác nhận.

2.7.5 Nhân bản danh mục đối tượng tập hợp chi phí

  • Để nhân bản đối tượng tập hợp chi phí thao tác chọn
  • Tiến hành khai báo các thông tin, sau khi điền xong chọn Lưu.

2.7.6 Xuất khẩu danh mục đối tượng tập hợp chi phí

Để thao tác tải về toàn bộ đối tượng tập hợp chi phí bấm chọn
, hệ thống sẽ gửi về máy tính 1 file excel có tên Bảng kê đối tượng tập hợp chi phí

2.7.7 Tìm kiếm danh mục đối tượng tập hợp chi phí

Để tìm kiếm đối tượng tập hợp chi phí thao tác trực tiếp vào mục nhập thông tin cần tìm: