3.2.9 Bỏ đối trừ

3.2.9.1 Nội dung

Áp dụng trong trường hợp thực hiện đối trừ sai giữa chứng từ thanh toán với chứng từ công nợ của nhà cung cấp.

3.2.9.2 Bỏ chứng từ đối trừ công nợ của nhà cung cấp

1. Vào phân hệ Mua hàng, chọn Bỏ đối trừ 2. Chọn tài khoản phải trả và loại tiền, nhấn Lấy dữ liệu. 3. Tích chọn các đối trừ cần bỏ, nhấn Thực hiện/ Kết thúc

Lưu ý: Với những lần đối trừ chứng từ có phát sinh chứng từ xử lý chênh lệch tỷ giá, cần phải xoá chứng từ xử lý chênh lệch tỷ giá trước khi thực hiện Bỏ đối trừ.

Last updated