2.1.3 Tài khoản ngầm định

2.1.3.1Danh mục Tài khoản ngầm định

  • Tài khoản ngầm định trong phần mềm Bách Khoa được thiết lập sẵn theo từng loại chứng từ để giảm bớt các thao tác nhập liệu cho người dùng, các tài khoản trên có thể tùy chỉnh để phù hợp với nhu cầu doanh nghiệp.

  • Để thực hiện tùy chỉnh truy cập Danh mục/ Tài khoản/ Tài khoản ngầm định

2.1.3.2 Sửa tài khoản ngầm định

  • Chọn mục cần chỉnh sửa, phần mềm sẽ mở ra cửa sổ để bổ sung/loại bỏ tài khoản đang ngầm định:

  • Tiến hành sửa các thông tin, sau khi sửa xong chọn Lưu.

2.1.3.3 Xuất khẩu tài khoản ngầm định

2.1.3.4 Tìm kiểm tài khoản ngầm định

Để tìm kiếm tài khoản ngầm định thao tác trực tiếp vào mục nhập thông tin cần tìm:

Last updated